Решения на ХІV-то редовно заседание на Общински съвет - Етрополе - Етрополе в интернет

Решения на ХІV-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе

На проведеното на 26 октомври Четиринадесето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха всички общински съветни.Към предварително утвърдения дневен ред съветниците приеха предложението на кмета Димитър Димитров за включване на допълнителна точка: Относно кандидатстване за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни съоръжения към Мнистерството на младежта и спорта.Преди започване на работата по дневния ред беше почетен именния ден на кмета на общината Димитър Димитров и на общинския съветник Димитър Хаджиев. Със заслужена почит и уважение съветниците се отнесоха към дългогодишната работа в общинска администрация на Стефка Хикова.Материалите по дневния ред внесе кметът Димитър Димитров.Предлагаме на вниманието на читателите ни решенията по внесените предложения, така както са записани в дневния ред:1. Предложение – ВхОБС-248/04.10.2017 г.– относно: Удължаване договора за управление на Управителя на „Медицински център I – Етрополе” ЕООД.  – Съветниците уважиха предложението и удължиха договора на д-р Цено Глогов като управител на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД за срок от 3 години, считано от 01.12.2017 година.2. Предложение – ВхОБС-255/16.10.2017 г.относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.  – Отчета за дейността на Общински съвет Етрополе и неговите комисии за периода 01.01.2017 г.-30.06.2017 г. беше приет с пълно болшинство.- Кратко резюме от отчета: Общински съвет – Етрополе е провел 9 /девет/ заседания. От тях 6 са редовни и 3 са извънредни. През отчетения период няма промяна в състава на Общинския съвет. Всички заседания са били открити. На заседанията на Общинския съвет присъстват кметът на общината, кметове на кметства, кметски наместници на населени места в общината, граждани, представители на местните средства за масово осведомяване. Общинските съветници са заседавали 6 часа и 5 минути. В съответствие с Правилника на ОбС денят, мястото и часът за провеждане на заседанията, както и проектът за дневен ред са оповестявани предварително на сайта на Общината. В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 97 предложения, разпределени по вносители както следва: от Кмета на Общината Димитър Димитров – 70 предложения; от Председателя на ОбС Марин Маринов – 23 предложения; от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси Володя Вълов – 4 предложения. Всички материали са включени в дневния ред на заседанието. Няма оттеглени материали от вносители на основание чл.78 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Етрополе. Няма неприети предложения. Няма решения за допълнително разглеждане и обсъждане на внесен проект, който да бъде включен в дневния ред на следващото заседание. Приети са 97 решения, като 67 от тях са приети с поименно гласуване. 3. Предложение – ВхОБС-262/18.10.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Етрополе за периода 12.11.2015 – 31.12.2016 година.  – Отчета е приет със 17 гласа „за“.4. Предложение – ВхОБС263/18.10.2017 г. – относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Етрополе за периода 01.01.2017– 31.08.2017 година.  – И това предложение беше прието единодушно.5. Предложение – ВхОБС -264/18.10.2017 г. относно: Доклад за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2017 год.  – Доклада беше приет с 15 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ /Боряна Керемидска и Лъчезар Лазаров/.  – В доклада е записано, че Общинската стратегия за социални услуги цели да превърне Община Етрополе в регион с достъпни, разнообразни и качествени услуги, които ще допринесат за подобряване на качеството на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск. За изпълнение на заложените дейности в Стратегията и годишния план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе ежегодно се изготвя доклад от Екип за мониторинг и контрол по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г., който се приема от Общински съвет.6. Предложение – ВхОБС -265/18.10.2017 г. относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.  – Всичките 17 съветника гласуваха „за“ приемане на предложената актуализация. Програмата се допълва така: 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извърши разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които община Етрополе има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на търг или конкурс“, се добавя: „4.1.13. настроен имот №641.62 по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“ с площ от 282.59 кв.м., при граници: имот № 641.67, имот 641.23, имот № 641.22 и имот №641.39.7. Предложение – ВхОБС- 266/18.10.2017 г.     – относно: : Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот № 641.8 по плана на новообразуваните имоти на селищно образуваниепо § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище Етрополе, местност „ Баш Самоков“.- Съветниците дадоха съгласието си за прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и наследниците на Мария Николова Илчева и наследниците на Ценко Иванов – Минка Иванова, Иван Иванов и Мария Иванова /съгласно Удостоверение за наследници/.8. Предложение –ВхОБС-267/18.10.2017 г. – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост   УПИ VIІ – 2018, кв. 186 по ПУП на град Етрополе.  – Предложението беше прието със 17 гласа „за“, като сесията дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №244/05.12.2000г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2017 г., представляващ: Урегулиран поземлен имот VII – 2018, находящ се в кв. 186 по подробния устройствен план на град Етрополе с площ от 510 кв.м., при граници УПИ VI – 2018, УПИ VIII – 2018, улица. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 5100.00, без ДДС, при данъчната оценка на имота в размер на 3 222.20 лева.9. Предложение – ВхОБС-268 /18.10.17 г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Васил Начев Вакулев.- Предложението беше подкрепено от 14 съветника, 2 се въздържаха /Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ и 1 беше против /Цветолюб Пенчев от ПП БСП/.10. Предложениe – ВхОБС-269/18.10.17 г.– относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Стана Илчова Станьова и Илчо Цальов.  – По същия начин беше прието и това предложение: 14 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ /Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ и 1 глас „против“ /Цветолюб Пенчев от ПП БСП/.11. Предложение – ВхОБС-270/18.10.17 г. – относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Станьо Павлов Станев  – Отново 14 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ /Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП и 1 глас „против“ /Цветолюб Пенчев от ПП БСП/.Предложенията по т.12, 13, 14 и 15 – относно: Предоставяне на парична помощ на Илиян Пламенов Лазаров, Васил Георгиев Василев, Соня Харалампиева Асенова и на Цветан Тодоров бяха приети без възражение от всички съветници. По т.16 бяха одобрени направените разходи за командировки на Председателя на Общинския съвет и на Кмета на общината.По допълнителната т.17 Общинският съвет даде съгласие Община Етрополе да кандидатства по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. – Общината  има възможност да кандидатства по Наредбата за отпускане на финансови средства за извършване на ремонтни дейности на Спортна зала „Стоян Николов“.  Базата е много амортизирана и е невъзможно да се използва за пълноценна спортно-състезателна подготовка.   

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.