ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - Етрополе в интернет

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЩИНА   ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 11, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, и чл. 43, ал. 3 от Наредба № 5 за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 74 от 25.02.2016 г. (Протокол № 6) ), изменено с Решение № 126 от 31.05.2016 г. (Протокол № 10) на Общински съвет Етрополе ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на частна общинска собственост, представляваща съоръжение:„Ски-влек” – модел СВХ – 30, със следната окомплектовка и принадлежности: Станция задвижваща – комплект; хидравлична станция; ел. табло и ел. оборудване; стълбове комплект – 8 броя; тегличи – 50 броя; станция крайна – комплект, въже стоманено – ф – 12 мм – 1400 м., въже стоманено ф – 3.5 мм– 750 м. , монтиран в м. „Кокалското”, землище Ямна.   Конкурсът да се проведе при следните специфични изисквания – наемателят се задължава да осигури преференциални цени за ползване на съоръжението от ученици от училищата в община Етрополе. Конкурсът ще се проведе на 27.10.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 02.11.2016 г. в същия час, на същото място и при същите ред и условия. Конкурсът да се проведе при следните условия: 1. Начална годишна наемна цена в размер на 750.00 (седемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 2.   Размерът на депозита за участие в конкурса е 75.00 (седемдесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 26.10.2016 г., а при повторен до 02.11.2016 година. 3. Цена на конкурсната документация: 30.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 26.10.2016 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен конкурс до 01.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „каса”. 4. Оглед на обекта може да се извършва извършва на 25 и 26 октомври 2016 г. от 13.00 до 15.00 часа, а при повторен конкурс на 31 октомври и 01 ноември 2016 г. от 13.00 до 15.00 часа, след представен документ за закупена конкурсна документация .          Заявленията за участие в конкурса се подават в деловодството на Общинска администрация, етаж І, в срок до 16.00 ч. на 26.10.2016 г., а при повторен търг до 01.11.2016г.             За справки: Общинска администрация Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (п) КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ  

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ТЪРГОВЕ И ПРОДАЖБИ) – etropolebg.com линк.