ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - Етрополе в интернет

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ     за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: XV–общ., кв. 79 по ПУП на гр. Етрополе с площ от 363 кв.м. Търгът да се проведе на 17.11.2016 г. от 11.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312 с повторен търг при неявяване на кандидати на 24.11.2016 г. в същия час, на същото място и при същите условия.          Търгът ще се проведе при следните условия: Начална тръжна цена: лева. Стъпка на наддаване: лева. Депозит за участие лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 16.11.2016 г., а при повторен търг на 23.11.2016 г. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 16.11.2016 г., а при повторен търг на 23.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише «каса». Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупене тръжна документация. Подаване на заявления за участие в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 16.00 часа на 16.11.2016 г., а при повторен търг на 23.11.2016 г. За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/ Кмет на Община Етрополе  

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ТЪРГОВЕ И ПРОДАЖБИ) – etropolebg.com линк.