С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53-2/15.12.2016г. - Етрополе в интернет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53-2/15.12.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53-2/15.12.2016г. Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №53/15.12.2016год. за строителство на строеж по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МЖС бл. 1,бул. „Руски” №188” Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч. На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението. /публикувано на 15.12.2016г./                                                  Гл. архитект

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.