С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 44-2/16.11.2016г. - Етрополе в интернет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 44-2/16.11.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 44-2/16.11.2016г. Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 44/16.11.2016г.на Надежда Борисова Христова да извърши строителство на: „Пристройка към жилищна сграда”,в УПИ II191,кв. 16 по плана на с. Ямна, община Етрополе. Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч. На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението. /публикувано на 16.11.2016г./                                                  Гл. архитект

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.