С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 41-2/16.11.2016г. - Етрополе в интернет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 41-2/16.11.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 41-2/16.11.2016г. Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 41/15.11.2016г. на „Районна потребителска кооперация Етрополе” за „Преустройство и промяна предназначението на Кафе-клуб в игрална зала за хазартни игри”, част от търговски обект Супермаркет, Сладкарница, Кафе и клуб”, находящ се в кв. 11 „Жилищен комплекс” по плана на гр. Етрополе. Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч. На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението. /публикувано на 16.11.2016г/                                            Гл.архитект

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.