СЪОБЩЕНИЕ - Етрополе в интернет

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с кандидатстването на община Етрополе по проект ОПРЧР, направлениеI. „Подобряване достъпа до заетост“, направление II. „Подобряване на достъпа до образование“ и направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и от IV-то направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ по ОПНОИР община Етрополе обявява процедура за избор на партньор/и – две неправителственa/и организации. Те трябва да отговарят на следните условия: да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство; да имат централно управление или клон на територията на България; да притежават съответни лицензионни / регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга; да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ. да имат изпълнени поне две дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;                 Изискуемите документи се приемат и регистрират в деловодството на Община Етрополе от 08:00 до 17:00 часа до 14.12. 2016г.                                                                                                Отдел „Проекти и програми“

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.