СЪОБЩЕНИЕ - Етрополе в интернет

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А, че със заповед № РД-15-597/30.11.2016 г. е одобрено частично изменение на одобрената специализирана план схема към действащия подробен устройствен на гр. Етрополе за изграждане на „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни” гр. Етрополе – изменение на трасето в кв. №№ 11, 12, 13, 20, 128, 177 и 178, гр. Етрополе, частна общинска собственост.          Схемата с издадената заповед е изложена в Общинската администрация, в Дирекция „УРТ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.          На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на настоящето съобщение имате право да обжалвате издадения административен акт с жалба или протест, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област,                    (публикувано на 02.12.16г.)                             Ст.специалист “РПиОД”

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.