О Б Я В Л Е Н И Е - Етрополе в интернет

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е    С Ъ О Б Щ А В А, Че с Решение № 202/30.11.2016 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД да възложат да се изработи проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод 20кV, преминаващ през поземлени имоти, горска територия, държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, във връзка с външно ел. захранване на базова станция „SFO0242.А Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря”, землище на с. Ямна. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване. (публикувано на 15.12.16г.)                             Ст.специалист “РПиОД”

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.