О Б Я В Л Е Н И Е - Етрополе в интернет

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А, че със заповед № РД-15-598/30.11.2016г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за застрояване за УПИ І-900, кв. 94 по плана на ЦГЧ на гр. Етрополе.          инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                         (публикувано на 01.12.2016 г.) Заместник кмет на Община Етрополе

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.