О Б Я В Л Е Н И Е - Етрополе в интернет

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, Софийска област на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП (парцеларен план), за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места – трасе и сервитут на „Подземен кабел 20kVот нов Ж.Р. стълб на ВЛ 20kV „Равна” в ПИ № 008022, преминаващ през ПИ № 000551 до БКТП в ПИ № 008028 „За производствена, складова и обслужваща дейност”, землище гр. Етрополе”. Общата дължина на трасето възлиза на 173м. Проектът и съпътстващата го документация се намира в отдел „УТС” при ОбА-Етрополе, етаж № 1, стая № 102 и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” (ДВ, бр. 95/29.11.2016г.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация. (Публикувано на 30 ноември 2016г.) ДИРЕКЦИЯ „УРТ”

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.