О Б Я В Л Е Н И Е - Етрополе в интернет

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е С Ъ О Б Щ А В А, че със заповед № РД-15-579/17.11.2016г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в частта на УПИ ІІ-173 и УПИ ІІІ-„Здравна служба”, кв. 36 по плана на с. Бойковец- изменение на вътрешната регулационна линия по съществуващата имотна граница .          инж. СТЕФАН БОРИСОВ                                          (публикувано на 17.11.2016 г.) Заместник кмет на Община Етрополе

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.