З А П О В Е Д № РД-15-514/14.10.2016 г - Етрополе в интернет

З А П О В Е Д № РД-15-514/14.10.2016 г

З А П О В Е Д № РД-15-514/14.10.2016 г. На основаниечл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията и влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-15-74/14.04.1997 г. иРешение № 148/26.07.2016 г. на Общински съвет – Етрополе,   Н А Р Е Ж Д А М:             1. Да се отчужди част в размер на 4 кв.м. от поземлен имот с пл. № 444, находящ се в кв. 202 по ПУП на ЦГЧ на град Етрополе, отредена и попадаща в улица, собственост на Манчо Василев Цветков.             2. Частта от поземлен имот с пл. № 444 се отчуждава за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, находяща се в кв. 202 по ПУП на ЦГЧ на град Етрополе, одобрен със Заповед № РД-15-74/14.04.1997 г.             3. Обезщетението за отчуждаваната част от поземлен имот с пл. № 444 е в размер на 200.00 /двеста/ лева, съгласно изготвена пазарна оценка на независим оценител на имоти инж. Стефан Дойнов Василев, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 100101816/01.12.2010 г.             4. След влизане в силата на настоящата заповед сумата да се внесе по сметка на Манчо Василев Цветков в Банка ДСК ЕАД – клон Етрополе, IBAN: BG19STSA93000008388599.             5. Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се съобщи на заинтересованото лице по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от АПК.             Копие от заповедта да се постави на информационното табло във фоайето на Общинска администрация Етрополе и да се публикува на интернет страницата на общината.             На основание чл. 27, ал. 1 от ЗОС настоящата заповед подлежи на обжалване по реда АПК, в 14 дневен срок от съобщаването й.             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Росица Христова – Заместник-кмет на Община Етрополе.   ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/ Кмет на Община Етрополе  

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: Община Етрополе (ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ ОБЯВИ И ЗАПОВЕДИ) – etropolebg.com линк.