Решения на 16-тото редовно заседание на Общински съвет Етрополе - Етрополе в интернет

Решения на 16-тото редовно заседание на Общински съвет Етрополе

Общински съвет Етрополе проведе своето 16-то редовно засенаие на 30.11.2016г. от 17.30ч. На сесията присъстваха 16 съветника /отсъстваше Васил Георгиев./ Нямаше промени в предварително обявания дневен ред. По т.1 бе прието решение за допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като в раздел III . Имоти-частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС, към т.3 се добавя “ 3.1. Апартамент № 3, находящ  се в гр.Етрополе, област Софийска, кв.13 по подробния устройствен план на гр.Етрополе, ЕПЖБ №6″  По т.2 бе дадено съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот -частна общинска собственост включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Етрополе. По т.3 общинските съветници също дадоха съгласие да се извърши продажба с публичен търг с явно наддаване. По т.4 бе дадено съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот в с.Бойковец. По т.5 бе отменено Решение № 186 от 25.10.2016г. , по постъпила заповед от Областна администрация Софийска област. По т.6  бе одобрен годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Етрополе. решението възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. Да бъде утвърден график за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно одобрения годишен план.Рамерът на гаранцията за участие в процедурите да бъде 3% от началната цена на търга, а гаранцията за изпълнение на договорите да бъде 5% от стойността на договора. По т.7 се одобрява техническо задание за изработване на ПУП-ПП /Парцеларен план / за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – подземен електропровод 20 КУза външно ел, захранване на Базова станция „SF00242.A Ямна-Нова“ на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря“ землището на с. Ямна, община Етрополе   По т.8 бе взето решение за отпускане на парична помощ на Румяна Димитрова в размер на 300лв.  

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.