Решенията на 17-то редовно заседание на Общинския съвет - Етрополе в интернет

Решенията на 17-то редовно заседание на Общинския съвет

На 14.12.2016 година се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. Отсъстваше Васил Георгиев от групата на БСП. Нямаше промени в дневния ред.Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“, относно „Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Етрополе 2014-2020 година”. Планът е в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите в Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия на Република България за тяхното интегриране.Изпълнението му е насочено към:- Създаване на структури за активизиране на ромската общност- Подобряване адаптивността и качеството на живот на целеви групи, нуждаещи се от социална подкрепа- Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото- Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си- Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение Ромското население е съсредоточено предимно в гр.Етрополе-77% от общия брой.Съотношението между ромско и българско население по населени места е както следва:• от населението в гр.Етрополе 11% е ромско• от населението на с.М.Искър 70% е ромско• от населението на с.Лъга 30% е ромско• от населението на с.Лопян 8% е ромскоРеализирането на общинската политика за интегриране на маргинаризираните групи е непрекъснат процес, насочен към хармонизиране на местните инициативи с възможностите на местната власт, на европейските проекти и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.Единодушно бе прието втора точка от дневния ред относно „Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Етрополе; минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.” Определи се максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Етрополе – 4 /четири/ броя. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километров пробег дневна тарифа за един километров пробег – 0.50 лв. без ДДС.; нощна тарифа за един километър пробег – 0.60 лв. без ДДС. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километров пробег  дневна тарифа за един километър пробег – 0.85 лв. без ДДС; нощна тарифа за един километров пробег – 1.00 лв. без ДДС.Трета точка от дневния ред бе приета с 15 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ (Венета Гергова от ПП ГЕРБ), Взе  се решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура, чрез подбор на проекти BG 05М90Р001-2.006 „Развитие на социалната предприемачество по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”. Инициативата е за създаване на социално предприятие “ Озеленяване, комунални услуги и благоустройство“ , което е насочено към справяне с проблемите, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от община Етрополе. Основната цел е разкриване на защитени работни места за лица от уязвими групи, които срещат затруднения при намиране на работа, като идеята е това да стане чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 50 000 до 391 166 лв. Не се изисква сьфинансиране от страна на общината.Със 16 гласа „за“ бе приета точка четири от дневния ред относно Разпореждане с недвижим имот, собственост на „МБАЛ „Проф, д-р Александър Герчев Етрополе“ ЕООД – град Етрополе. Общинските съветници дадоха съгласието си „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев Етрополе“ ЕООД да извърши дарение на Община Етрополе на недвижим имот.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.