ОИЦ-София представи възможностите за кандидатстване пред общините - Етрополе в интернет

ОИЦ-София представи възможностите за кандидатстване пред общините

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, на която представи възможностите за кандидатстване на общините от Софийска област и районите на Столична община през 2017 година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На представителите на местната администрация, експертите Лина Савова и Силвия Ангелова представиха подробно процедурите и мерките по оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони, по които кандидати могат да са общините. Представено беше кога се очаква де се отвори съответната процедура, за какъв период, какъв е общият размер на безвъзмезна финансова помощ (БФП), има ли минимален и максимален праг за отделните проектни предложения, какви примерни дейности ще получат финансиране по съответните програми. Изнесената информация се базира на приетите Индикативни годишни програми за 2017 г., като възможностите, които се отварят пред общините са много и в различни сфери, стана ясно от презентацията. По програмите ще се подкрепят: дейности за подобряване достъпа до качествено образование (ОПНОИР), пречистване на отпадъчни води, подобряване управлението на отпадъците, превенция и управление на риска от наводнения, подобряване качеството на атмосферния въздух (ОПОС), енергийна ефективност, деинституционализация на социалните услуги за деца и за възрастни и хора с увреждания, развитие на туристически атракции (ОПРР), подкрепящи услуги за хора с увреждания, социално включване на деца и младежи, социалноикономическа интеграция на уязвими групи (ОПРЧР) и пр. По Програма за развитие на селските райони пък, попадащите в обхвата й общини, ще могат да кандидатстват за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (подмярка 7.2), предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития (8.3), възстановяване на подобни щети (8.4), инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (8.6).

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.