Общински съвет – Етрополе проведе 18-то редовно заседание - Етрополе в интернет

Общински съвет – Етрополе проведе 18-то редовно заседание

На 29.12.2016 година, Общински съвет – Етрополе проведе своето 18-то редовно заседание. Промени в дневния ред бяха направени, като се добавиха три допълнителни точки. Първа точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 година. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, заложени в Стратегия за управление на общинска собственост за срока на мандата 2016-2019г., приета с Решение №40 от 26.01.2016 г. /Протокол №5/ на Общински съвет – Етрополе. Приетата програма се актуализира през годината. Законът за общинската собственост предвижда, че обществото е в правото се да бъде информирано за намеренията на местното ръководство и задължава общинските органи да обявяват програмата и промените в нея на населението. Основната цел на Община Етрополе е да управлява и да се разпорежда с имоти – общинска собственост законосъобразно, в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. Настоящата програма отразява намеренията на Община Етрополе за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Предложението относно актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г. бе приет с 10 гласа „за“, 6 гласа „против“ (групата на ПП БСП), 1 глас „въздържал се“ (Венета Гергова от ПП ГЕРБ).   Актуализацията на бюджета на Община Етрополе към 31.11.2016 г. бе приет в размер на 11 780 286 лв. Единодушно бе приета план сметка за разходите по дейностите свързани с такса битови данъци. Одобряването и приемането на план – сметката за разходите по дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“, кофи и др., сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в Община Етрополе през 2017г.     Четвърта точка от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно Продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба“. С 16 гласа „за“ и 1 глас „против“ (Цветолюб Пенчев от групата на ПП БСП) бе прието Решение относсно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Иван Вълов. Точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от дневния ред бяха приети единодушно.  Община Етрополе

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: balkanec.bg линк.