Промени в ЗСПД и ЗИХУ - Етрополе в интернет

Промени в ЗСПД и ЗИХУ

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда и тяхното социално включване.  На основание чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД, в сила от 01.01.2017 г., месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Размерите на месечните помощи се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им. Съгласно чл. 8д, ал. 7 и ал. 8 от ЗСПД месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Месечната помощ се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година.                    Следва да имате предвид, че слез 01.01.2017 г.  месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД ще обедини всички помощи, които към момента се получават от децата с трайни увреждания,  и в резултат на направените промени всички видове помощи за деца с трайни увреждания ще бъдат прекратени, считано от 01.01.2017г. и  следва да получите срещу подпис индивидуални административни актове за прекратяване на получаваните до 31.12.2016г. интеграционни добавки по ППЗИХУ и  месечни помощи ЗСПД за деца с трайни увреждания. Със индивидуален административен акт, считано от 01.01.2017г. се отпуска месечна помощ по чл.8д от ЗСПД в съответствие с определените от закона размери , за срок от януари 2017г. до изтичане на срока,за който е била отпусната месечната добавка.

 

Новините на Етрополе само в Etropole.NET

 

 

Източник: botevgrad.com линк.